BLUE SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยมีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นไอทีที่ทันสมัย นวัตกรรม และครบวงจร ในฐานะผู้รวมระบบและผู้ให้บริการด้านโซลูชัน

เราให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบโครงการ จัดการโครงการ แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ และสัญญาบำรุงรักษารายปี เรามุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชันแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ทุกเวลา

Futurize Your Business

บลู โซลูชั่น ขับเคลื่อนด้วยมาตรฐานและความซื่อสัตย์

เรามุ่งเน้นการให้ความสนับสนุนและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และรับรองความพึงพอใจของลูกค้าตามข้อตกลงด้านระดับบริการ (Service Level Agreement, SLA) โดยบริการนี้รวมถึงการดำเนินการบำรุงรักษาป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับการรับรองของเรา

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ในด้านเครื่อข่ายและได้รับการรับรองจากบริษัทชั้นนำ ดังนั้นพวกเราจึงสามารถรวมโซลูชันที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างสรรค์เข้ากับความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

” เป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ตอบสนองได้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อความเชื่อมั่น และความพึงพอใจสูงสุด “

ค่านิยมองค์กร

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2552

 • จัดตั้งบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่
  10 กรกฎาคม 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน
  1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟท์แวร์ต่างๆ

ปี 2554

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 4.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ

ปี 2556

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 25.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 30.00 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ

ปี 2563

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 90.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 30.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 120.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ

ปี 2564

 • ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 จากสำนักงาน กสทช.

ปี 2565

 • บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL) ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม ITEL

ปี 2566

 • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 114,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 234,000,000 บาท

ประวัติของบริษัทและภาพรวมธุรกิจ

BLUE SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยมีความเชี่ยวชาญในโซลูชั่นไอทีที่ทันสมัย นวัตกรรม และครบวงจร ในฐานะผู้รวมระบบและผู้ให้บริการด้านโซลูชั่น

เราให้บริการที่ปรึกษา ออกแบบโครงการ จัดการโครงการ แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ และสัญญาบำรุงรักษารายปี เรามุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา ทุกเวลา

Futurize Your Business

คณะกรรมการบริษัท

นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวสุณี เสรีภาณุ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีรกุล นิยม
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

นายสุวิชาญ นิลอนันต์
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายณัฐนัย อนันตรัมพร
กรรมการ

นางวิภา ตัณฑเศรษฐี
กรรมการ

คณะผู้บริหาร

นายภาณิน ตัณฑเศรษฐี
กรรมการผู้จัดการ

นางสาววิจิตรา พัชรกำจายกุล
ฝ่ายขายและการตลาด

นายวรัทชิต ชนม์ปรีชา
ฝ่ายปฏิบัติงานโครงการ

นายธีรพงศ์ ชึรัมย์
ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง

นางสาวชนกนาฏ นกสกุล
ฝ่ายบัญชี

นางสาวปวีณา นาป่า
ฝ่ายการเงิน

นางสาวสมิตา หีบแก้ว
ฝ่ายสนับสนุน

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ วงศ์หาญ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน