Enterprise Network Modernization

โซลูชันนี้เป็นการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างระบบเครือข่ายขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และความต้องการขององค์กรได้อย่างเหมาะสม โดยมีการนำเข้าเทคโนโลยีและแนวทางการปฏิบัติที่ล้ำหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครือข่าย ความสามารถในการขยายขนาด และความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถทำงานอยู่ในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นปัจจุบันได้