Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง “การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) โดยมีอายุการรับรอง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2566 – 30 มิถุนายน 2569 ทั้งนี้ CAC จะมีการจัดงานมอบใบรับรองให้กับบริษัทต่างๆ ที่ผ่านการรับรองในวันที่ 7 ธันวาคม 2566