Service and Maintenance

เรามุ่งเน้นการให้ความสนับสนุนและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และรับรองความพึงพอใจของลูกค้าตามข้อตกลงด้านระดับบริการ (Service Level Agreement, SLA) โดยบริการนี้รวมถึงการดำเนินการบำรุงรักษาป้องกันปัญหาแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉิน และให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบหรืออุปกรณ์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยและทำให้ระบบหรืออุปกรณ์มีความเชื่อถืออยู่ในระดับสูง ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว