นโยบายและเอกสารสำคัญ

ดาวน์โหลด
คู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ดาวน์โหลด
ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ดาวน์โหลด
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ดาวน์โหลด
มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส (Complaint & Notification Measures) ดาวน์โหลด
หนังสือยินยอมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Letter of consent for personal data processing) ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Action Request From) ดาวน์โหลด
ระเบียบบริษัทว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
สำหรับกรรมการ-ผู้บริหารระดับสูงสุด-และบุคคลที่อาจเป็นกรรมการ-หรือผู้บริหารระดับสูงสุด ดาวน์โหลด
กรอบแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด
นโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ดาวน์โหลด
Privacy Notice สำหรับผู้สมัครงาน ดาวน์โหลด
Privacy Notice สำหรับลูกค้า คู่ค้า ดาวน์โหลด
Privacy Notice สำหรับผู้มาปฏิบัติงานในบริษัท ดาวน์โหลด
Privacy Notice สำหรับผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าอาคาร ดาวน์โหลด
Privacy Notice สำหรับผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
Privacy Notice สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ดาวน์โหลด
Privacy Notice สำหรับผู้เข้าอบรม สัมนา ดาวน์โหลด
Privacy Notice สำหรับการแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต ดาวน์โหลด