2024 STRIVE FOR GROWTH

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณภาณิน ตัณฑเศรษฐี กรรมการผู้จัดการบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กร เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ในปี 2567 เพี่อเป้าหมายในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่สนใจธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยี ที่ขยายความต้องการอย่างรวดเร็ว พร้อมเน้นศักยภาพของทีมผู้บริหารและพนักงานที่มีความสามารถพร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน