การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน

การดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำเนินธุรกิจของบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นภารกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ รวมถึง ค่านิยมองค์กรทั้งสี่ข้อเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยความโปร่งใสทางธุรกิจความเป็นเลิศในการดำเนินงาน    บริษัทฯ พร้อมมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน อยู่บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาด้านความยั่งยืนในสามด้านหลักประกอบด้วยด้านมิติเศรษฐกิจด้านมิติสังคม ด้านมิติสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งดำเนิน การปรับปรุงช่องโหว่เกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยกระดับองค์กรให้ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายทั้ง 3 มิติ ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ กล่าวคือการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลการดูแลเกื้อกูลสังคม การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่ม อย่างมีประสิทธิผล

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร

กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจบนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายรวมถึง การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจโดยมุ่งที่จะรักษาสมดุลในการสร้างคุณค่าด้านมิติเศรษฐกิจด้านมิติสังคม และด้านมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินงานตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ถือเป็นหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ โดยนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ มุ่งเน้นในแนวทางการพัฒนาคุณค่า3 มิติ ได้แก่

ด้านมิติเศรษฐกิจ

  • บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดเป็นรากฐานสำคัญของ วัฒนธรรมองค์กร
  • การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
  • ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน
  • การมุ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยตั้งเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงแค่การทำกำไรแต่เป็นการสร้างประโยชน์ ร่วมกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ด้านมิติสังคม

  • ดูแลพนักงานให้มีสุขอนามัยความปลอดภัยในการทำงานที่ดีรวมถึงการกำหนดมาตรการป้องกันการบาดเจ็บ สูญเสีย จากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
  • ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับโอกาสในการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน
  • สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนและสังคมในทุกพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ
  • พัฒนาบริการของบริษัทฯ ที่สร้างคุณค่าต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสังคม
  • ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและบริหารโครงการสำคัญต่าง ๆ
  • ด้านสิทธิมนุษยชน

ด้านมิติสิ่งแวดล้อม

  • อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
  • ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
  • ป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของบริษัทฯ

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร

บริษัทฯ พร้อมมุ่งมั่นให้คุณค่ากับการพัฒนาสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุมกิจกรรมและจัดทำโครงการพัฒนาสังคมต่าง ๆ ในพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับโครงการพัฒนาสังคมขึ้น โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการเติบโตขององค์กรสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและชุมชน สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากชุมชนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ยอมรับ และสนับสนุนการดำเนินงานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและ สังคมโดยรวมและได้นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals หรือSDGs) ในกรอบการกำกับดูแลกิจการยึดถือการดำเนินงานที่เป็นเลิศเน้นคุณภาพการบริการที่ดี ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มครอบคลุมทั้ง 3 มิติ รวมถึงการส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนนี้ ได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 มีผลบังคับใช้วันที่ 8 สิงหาคม 2566
เป็นต้นไป