แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน

กรอกรายละเอียดการร้องเรียน โดยใส่รายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน ทางเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต รวมถึงการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อม โปรดแจ้งมาที่บริษัท เพื่อทำการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อไป

    * ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น