ร่วมแรงร่วมใจปลูกป่าชายเลนเพื่อสร้างระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน สมุทรสงคราม

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566  บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน หมู่บ้านคลองโคน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อสร้างระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน สมุทรสาคร เพื่อสร้างเป็นแหล่งพลังงาน อาหาร และที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติทางทะเล และเป็นแนวชายป้องกันฝั่งทะเลจากการกัดเซาะพังทลาย กำบังคลื่น ลม กระแสน้ำและพายุ ตลอดจนเพื่อสร้างระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน ณ หมู่บ้านคลองโคน อำเภอคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม