ร่วมงานกับ บลู โซลูชั่น

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ผลตอบแทน สวัสดิการ ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดนโยบายทั่วไป ด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัทเพื่อให้มาตรฐานสูงในระดับเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและความต่อเนื่องของงาน

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัว และสังคม

Senior Engineer/วิศวกรอาวุโส

เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง Senior Engineer/วิศวกรอาวุโส 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • ตั้งค่า Configure รวมทั้งดูแลโครงข่าย Network Infrastructure และความปลอดภัย
 • ตั้งค่า Configure ของอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เช่น Core Switches, Routers, Access Point, Wireless Controller, Firewall, อื่นๆ
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่ายพร้อมทั้งให้คำแนะนำลูกค้า
 • ประสานงานกับผู้ขาย ลูกค้า ผู้ให้บริการ ในการดำเนินการติดตั้งโครงการให้มีประสิทธิภาพ
 • ทำ Proof of Concept (POC) และดำเนินการติดตั้งได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ไอที หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ที่ดีเกี่ยวกับเครือข่าย TCP/IP, Routing protocols และเทคโนโลยีเครือข่าย
 • มีประสบการณ์ด้าน Network Engineer อย่างน้อย 3-5 ปี (ถ้าเป็น ของ Huawei จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ติดตั้ง LAN/Wireless, WAN, Firewall, VPN, และการแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
 • มีใบรับรอง CCNA/CCNP, HCIA/HCIP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มุ่งเน้นการบริการลูกค้า การทำงานเป็นทีม และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานขาย: 59/37,59/39 ที 59 เวสต์เกต หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักพัฒนา
     อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรติดต่อ: 02-102-9654 ต่อ 5
อีเมลติดต่อ: hr@bluesolutions.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เปิดรับสมัครพนักงานตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Audit) ตามแผนการตรวจสอบและร่วมประสานงานและติดตามงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 • วิเคราะห์และประเมินระบบการควบคุมภายใน
  และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้รับการตรวจได้
 • ปฏิบัติงาน และให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
  Procedures/Work Instructions ที่บริษัทฯ
 • สรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อจัดทำรายงานการตรวจสอบ
 • วางแผนและพัฒนา Audit Program สำหรับการตรวจสอบภายใน
 • ติดตามการแก้ไขจากรายงานผลการตรวจสอบ
 • กำหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งเลือกตัวอย่างมาทำการตรวจสอบ
 • ติดตามผลการตรวจสอบครั้งก่อน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ
  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปี
  ทักษะในการสื่อสารและให้คำปรึกษาได้ดี
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ,การทำ Presentation เเละการเขียนรายงาน
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word / Excel/
  PowerPoint)
 • มีความซื่อสัตย์, วางตัวเป็นกลาง, มีปฏิภาณไหวพริบ, มีความกระตือรือร้น
  ,มีความคิดริเริ่ม และเรียนรู้ได้เร็ว
 • มีทักษะในการเจรจา สื่อสาร และประสานงานที่ดี
 • มีความรับผิดชอบสูง
  และสามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานขาย: 59/37,59/39 ที 59 เวสต์เกต หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักพัฒนา
     อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เบอร์โทรติดต่อ: 02-102-9654 ต่อ 5
อีเมลติดต่อ: hr@bluesolutions.co.th