บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BLUE ได้รับอนุมัติคำขอเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน (IPO) อย่างเป็นทางการแล้ว

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BLUE ได้รับอนุมัติแบบคำขอเสนอขายหลักทรัพย์จาก สำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมเสนอขายหุ้น IPO และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่ เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และ ข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.bluesolutions.co.th และที่เว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th