บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองมาตรฐาน (ISO9001:2015), (ISO/IEC20000-1:2018)

บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ (Quality Management System / ISO9001:2015) และมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านบริการ (Service Management System / ISO/IEC20000-1:2018) โดยนายภาณิน ตัณฑเศรษฐี (กรรมการผู้จัดการ) และคณะผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้รับมอบใบประกาศนียบัตรทั้ง 2 มาตรฐาน จากตัวแทนของ บริษัท บีเอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้การรับรองมาตรฐานให้กับองค์กรต่างๆในระดับสากล