ข้อมูลพื้นฐานบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : BLUE
เลขที่ทะเบียนบริษัท : 0107566000305
ประเภทธุรกิจ : ผู้ให้บริการด้านการออกแบบและติดตั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร (System Integration) ตั้งแต่การออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย งานบริการและซ่อมบำรุง และการให้คำปรึกษาและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุนจดทะเบียน : 234,000,000 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว : 174,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ : 1.00 บาทต่อหุ้น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 59/37, 59/39 ที 59 เวสต์เกต หมู่ที่ 2 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02 102 9654
เว็บไซต์ : https://www.bluesolutions.co.th

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2552

  • จัดตั้งบริษัท บลู โซลูชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วงและซอฟท์แวร์ต่างๆ

ปี 2554

  • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 4.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 5.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ

ปี 2556

  • เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวน 25.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 5.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 30.00 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ

ปี 2563

  • เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 90.00 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 30.00 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 120.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ

ปี 2564

  • ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่ 3 จากสำนักงาน กสทช.

ปี 2565

  • บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) (ITEL) ได้เข้าถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยในกลุ่ม ITEL

ปี 2566

  • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 114,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 234,000,000 บาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology หรือ ICT) โดยเป็นให้ผู้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่ การให้คำปรึกษา การออกแบบ การจัดหา และการติดตั้ง ที่เรียกว่า System Integrator (SI) ในลักษณะแบบรับเหมาโครงการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project ) ให้แก่ลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และรวมไปจนถึงการติดตามดูแลรักษา (Service & MA) และการให้บริการฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งาน (Training) และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำ เช่น Huawei, IBM, SAP, Oracle, Nutanix, Check Point, Veritas และ ACER เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีทีมปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาอย่างยาวนาน รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของลูกค้า จึงสามารถให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้าได้อย่างดี ด้วยการนำเอาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพเข้าไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า

วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

” เป็นผู้นำในการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ตอบสนองได้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อความเชื่อมั่น และความพึงพอใจสูงสุด “

ค่านิยมองค์กร