ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายได้จากการให้บริการ (ล้านบาท)

องค์ประกอบของรายได้การให้บริการ (ล้านบาท)

กำไรก่อนภาษี ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) (ล้านบาท, อัตรากำไร)

กำไรสุทธิ
(ล้านบาท, อัตรากำไร)

อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)

งบการเงินบริษัท

ปี ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 2/2566 ดาวน์โหลด
งบการเงินบริษัท ไตรมาสที่ 3/2566 ดาวน์โหลด

โครงสร้างรายได้

2565
ประเภทบริการ ล้านบาท
1. รายได้จากการให้บริการ 661,344,190
2. รายได้อื่น 56,420
รวมรายได้ 661,400,430